Varo katolta putoavaa lunta!

Kuka vastaa katolta putoavasta lumesta ja jäästä?

Talvella lämpötilojen sahatessa plussalla ja miinuksella ja kelien vaihdellessa monen talon räystäille on kasaantunut lunta ja jäätä. Kuka vastaa siitä, jos katolta tippuu lunta tai jäätä ohikulkijan päälle? Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kiinteistön turvallisuudesta. Oikeuskäytännössä taloyhtiölle ja sen johdolle on asetettu melko pitkälle menevä vastuu talvikunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehtimisesta. Hallituksen jäsenten kannattaakin varmistaa, että asiasta on huolehdittu omassa yhtiössä asianmukaisesti.

Lumen ja jään putoamisesta aiheutuvat vahingot

Taloyhtiö vastaa kiinteistönsä turvallisuudesta. Järjestyslain 5 §:n mukaan rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

 

Lumen ja jään kertyminen katolle voi aiheuttaa paitsi vaaraa ja vahinkoa ohikulkijoille ja muiden omaisuudelle, myös ylimääräistä rasitusta talon rakenteille. Kerrostalon katolta putoavasta lumesta ja jäästä aiheutuu ajoittain vakavia loukkaantumisia ja jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Taloyhtiön tai muun kiinteistön omistajan/haltijan tuleekin huolehtia siitä, että katon lumi- ja jäätilanteen seuranta ja lumenpudotus on järjestetty asianmukaisesti. Kun lunta kertyy katolle, ensin voidaan asentaa puomit tai lippusiimat varoittamaan vaara-alueista. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan sen jälkeen on huolehdittava lumien pudotuksesta turvallisesti. Useimmiten rakennuksen lumitilanteen seurannasta ja tarvittavista lumenpudotustoimenpiteistä on tehty sopimus huoltoyhtiön kanssa.

 

Jos lumen tai jään putoaminen katolta aiheuttaa vahinkoa, taloyhtiölle syntyy vahingonkorvausvastuu. Jos taloyhtiö on solminut huoltoyhtiön kanssa sopimuksen lumen ja jään tarkkailusta ja lumenpudotuksesta, mutta huoltoyhtiö ei ole hoitanut tehtävää asianmukaisesti, taloyhtiö voi vaatia korvauksia edelleen huoltoyhtiöltä. Taloyhtiön vakuutus korvaa useimmiten aiheutuneet vahingot. Joissain tapauksissa yhtiön johto voi joutua lisäksi jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen vammantuottamuksesta tai kuolemantuottamuksesta.

Mitä taloyhtiön kannattaa tehdä?

Taloyhtiön hallituksen kannattaa tarkistaa huoltoyhtiön kanssa tehty sopimus ja varmistaa, että sopimuksessa on sovittu riittävän selkeästi

  • rakennuksen päällä olevan lumen ja jään aktiivisesta tarkkailusta ja tarvittavista varoitus- ja lumenpudotustoimenpiteistä ja
  • pihan ja taloyhtiön vastuulle kuuluvan jalkakäytävän hiekoituksesta yms. liukkaudentorjunnasta.

Jos taloyhtiössä hoidetaan pihatyöt talkooperiaatteella, kannattaa hallituksen harkita, onko tämä varmasti riittävää ja mieltää asiaan liittyvät riskit. Lisäksi kannattaa varmistaa, että taloyhtiössä on kattavat vakuutukset vahinkojen varalta.

 

Lähde: talojuristit