Alalle kaivataan enemmän tavoitettavia isännöitsijöitä!

Alalle kaivataan enemmän tavoitettavia isännöitsijöitä.

Yksi isännöitsijän tärkeä yhteistyökumppaniryhmä on kiinteistön- ja vuokranvälittäjät, sillä heidän kanssaan yhteistyötä tehdään viikoittain.

Kyselimme helmi-maaliskuun aikana Turun seudun kiinteistö- ja vuokranvälittäjiltä, minkälaisena he kokevat yhteistyön isännöintitoimistojen kanssa (isännöitsijäntodistuksen tilaaminen). Kyselyyn vastasi yhteensä 35 alalla toimivaa välittäjää.

Tarkoituksemme oli kyselyn avulla kartoittaa nykyistä tilannetta ja selvittää, miten voisimme alalla uutena toimijana tarjota parempaa palvelua myös yhteistyökumppaneillemme.

Kyselyn tulokset:

– 77,1 % vastaajista koki, että yhteistyö isännöintitoimistojen kanssa on sujuvaa, mutta parannettavaakin löytyy

– 14,3 % kertoi, että ongelmia on lähes aina

– 8,6 % oli sitä mieltä, että yhteistyö on sujunut aina mutkattomasti, eikä heillä ollut antaa kehitysehdotuksia

Kyselyn perusteella välittäjät kokivat, että parantamisen varaa on eniten isännöitsijöiden tavoitettavuudessa. Koettiin, että isännöitsijää ei tavoiteta välillä lainkaan, viesteihin ja soittopyyntöihin ei vastata tai vastausten saaminen kestää kohtuuttoman kauan.

Toiseksi suurimpana ongelmana koettiin asiakirjojen puutteellisuus ja niissä olevien tietojen ajantasaisuus sekä asiakirjojen liian pitkä toimitusaika. Vastaajista noin 50 % toivoi, että asiakirjat toimitettaisiin 2-3 arkipäivän sisällä tilauksesta. Lisäksi asiakirjojen tilaaminen koettiin jossain määrin hankalaksi. Lisäksi hinnoittelussa kerrottiin esiintyvän suuria vaihteluita ja se koettiin epäselvänä. Vastaajat kertoivat myös, että asiakaspalvelun tasossa olisi monesti parannettavaa.

Kyselyyn vastanneet välittäjät ehdottivat, että yhteistyötä voitaisiin sujuvoittaa seuraavin toimenpitein:

– isännöintitoimisto kuittaa tilauksen vastaanotetuksi

– isännöitsijäntodistukseen lisätään kohteen kirjanpitäjän yhteystiedot

– kaikki tarvittava tieto ja oleelliset dokumentit toimitettaisiin välittäjälle todistuksen yhteydessä

– tilauslomake olisi selkeä ja siinä olisi huomioitu eri dokumenttien hinnoittelu ja erilaiset laskutusmahdollisuudet

Lisäksi toivottiin, että kiinnitettäisiin huomiota toimitusaikaan, asiakaspalvelun laatuun sekä mahdollisiin sähköisiin palveluihin.

Meille kysely antoi arvokasta tietoa, jota hyödynnämme tekemisessämme ja näin voimme osaltamme parantaa yhteistyötä isännöitsijöiden sekä kiinteistö- ja vuokranvälittäjien välillä!